آزمون یاب: مرجع تخصصی پرسشنامه و پاورپوینت

پرسشنامه, پروتکل درمان, پاورپوینت, پروپوزال

آزمون یاب آزمون یاب

اطلاعیه فروشگاه

جهت جلوگیری از خطای بانکی در هنگام خرید، vpn یا فیلترشکن خود را غیرفعال کنید ........ ........... .......... .... ........... ......... .... ..... انجام تراکنش های کمتر از مبلغ 5000 تومان با کارت های بانک ملی ممکن نیست (از سایر کارت های بانکی استفاده کنید) .... .... ... .. درصورت ناموفق بودن خرید، مجددا اقدام به خرید نمائید یا با کارت بانک دیگری خرید کنید و یا نام فایل درخواستی را به ایمیل azmonyab@gmail.com یا azmonyab86@ (تلگرام) بفرستید

تفاوتهای DSM-4 با DSM-5 (تفاوت دی اس ام 4 و 5)

ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در DSM 5

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎره DSM

DSMﻣﺨﻔﻒ Diagnostic and Statistical Manual ofMental Disorders راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و آﻣﺎري اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ روانﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎ اﻧﺘﺸـﺎر ﯾﺎﻓـﺖ و ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻋﻼﺋـﻢ و دﯾﮕـﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺗﺸـﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﮕﺮان ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. DSMﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ روﺷﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺸﺨﯿﺺﻫﺎي دﻗﯿﻖ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺮاي اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳـﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ از ﯾﮏ ﺑﺎﻟﯿﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﮕﺮ دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ، و ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭼـﻪ در آﻣﺮﯾﮑـﺎ اﻗﺎﻣـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽدﻫﺪ.

 DSMﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎري ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ روانﭘﺰﺷﮑﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ APA ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت اﻧﮕﯿﺰه اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ. اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﺮاي ﺟﻤـﻊ آوري اﻃﻼﻋـﺎت درﺑـﺎره ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رواﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺛﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ از ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي رواﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان (ﮐﺎﻧـﺎ/ دﯾـﻮاﻧﮕﯽ) در ﺳﺮﺷـﻤﺎري ﺳـﺎل 1840 ﺑﻮد.

 

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: PDF

 


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,900 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
DSM5-DSM4_1793850_7346.zip194.8k