آزمون یاب: مرجع تخصصی پرسشنامه و پاورپوینت

پرسشنامه, پروتکل درمان, پاورپوینت, پروپوزال

آزمون یاب آزمون یاب

اطلاعیه فروشگاه

جهت جلوگیری از خطای بانکی در هنگام خرید، vpn یا فیلترشکن خود را غیرفعال کنید ........ ........... .......... .... ........... ......... .... ..... انجام تراکنش های کمتر از مبلغ 5000 تومان با کارت های بانک ملی ممکن نیست (از سایر کارت های بانکی استفاده کنید) .... .... ... .. درصورت ناموفق بودن خرید، مجددا اقدام به خرید نمائید یا با کارت بانک دیگری خرید کنید و یا نام فایل درخواستی را به ایمیل azmonyab@gmail.com یا azmonyab86@ (تلگرام) بفرستید

تفاوتهای DSM-4 با DSM-5 (تفاوت دی اس ام 4 و 5)

ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در DSM 5 ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎره DSM DSMﻣﺨﻔﻒ Diagnostic and Statistical Manual ofMental Disorders راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و آﻣﺎري اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ روانﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎ اﻧﺘﺸـﺎر ﯾﺎﻓـﺖ و ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻋﻼﺋـﻢ و دﯾﮕـﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺗﺸـﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﮕﺮان ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. DSMﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ روﺷﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

راهنمای آزمون مکعب های کهس

راهنمای آزمون مکعب های کهس - روش اجرا براي اجراي آزمون، آزمايشگر آزمودني را در كنار ميز و روي يك صندلي مي نشاند. خود نيز در روبروي او مي نشيند. ارتفاع ميز از سطح زمين و فاصله آن از چشم آزمودني طوري بايد باشد كه آزمودني بتواند براحتي تصاوير را ببيند ومكعبها را دستكاري كند. آزمايشگر ابتدا به مدت دو سه دقيقه با آزمودني صحبت مي كند. نام، نام خانوادگي، سن، سطح تحصيلات، شغل پدر، شغل مادر، تعداد خواهران، تعداد برادران و سئوالات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,700 تومان

راهنمای آزمون مازهای پورتئوس

راهنمای آزمون مازهای پورتئوس دستورالعمل آزمون مازهاي پورتئوس 1- آزمايش كودكان كوچكتر از 6 سال با ماز 3 سالگي شروع مي شود. 2- آزمايش كودكان 6 سال يا بزرگتر، جز درمواردي كه احتمالا نقص عقلي وجود داردبا ماز 5 سالگي شروع مي شود. 3-  در مورد كودكان 6 سال يا بزرگتر، ترسو يا كمرو يا افراد روستائي يا درهر موردي كه فهم زبان دستورالعمل آزمون براي آزمودني مشكل باشد مي توان از مازهاي 5 و6 سالگي براي تمرين آزمودنيها استفاده كرد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,300 تومان

راهنماي ريون كودكان

راهنماي اجراي ماتريس هاي پيشرونده ريون سري هاي A . AB . B  ( رنگي ) در جريان يك مصاحبه اوليه، نام سن وساير اطلاعات مربوط به آزمودني را روي برگ نمره گذاري مي نويسند. آنگاه دفترچه تصاوير را باز مي كنند. اولين تصوير يعني A 1 را به آزمودني نشان مي دهند. به او مي گويند: اين تصوير را خوب نگاه كنيد( تصوير بالايي ). قسمتي ازآن برداشته شده است ( نشان مي دهند ). قسمت برداشته شده در بين تصاوير پائيني ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,300 تومان

راهنماي ریون پيشرفته

دفترچه رهنماي اجرا نمره گذاري وتفسير آزمون ماتريس هاي پيش رونده پيشرفته ريون تعداد صفحات:    16   نوع فایل:    WORD     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,300 تومان
تعداد صفحه(3):